ਇਸ ਚੀਜ ਨਾਲ 50 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੋ ਗੇ 25 ਦੇ

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਵਾਇਰਲ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੁ ਸਖਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵ ਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿ ਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੁ ਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸ ਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਦੂਜੇ ਘ ਬ ਰਾ ਈ ਪੈ ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚ ਮ ਚ ਦੇਸੀ ਘਿ ਓ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁੜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮਿੱਠੀ ਸੌਂ ਫ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹੜ ਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋ ੜ੍ਹਾ  ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੀ ਲਵੋ।

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁ ਸਖੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਝ ਹੋਰ ਵਰ ਤ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦਸੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *